Events

 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • Break 44
 • 50+ Break
 • Break 69
 • Break 25
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Break 7
 • Race to 30
 • Break 42
 • Break 16
 • Break 22
 • Frame Foul - Yes
 • Break 4
 • Break 26
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 28
 • Race to 30
 • Break 44
 • Break 16
 • Break 7
 • Break 27
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Pink
 • Break 11
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 16
 • Break 38
 • Break 42
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 4
 • Race to 30
 • Break 30
 • 50+ Break
 • Break 61
 • Break 35
 • Break 7
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 77
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 19
 • Race to 30
 • Break 40
 • Break 48
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • Break 41
 • Break 19
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Break 13
 • Race to 30
 • Break 37
 • 50+ Break
 • Break 62
 • Last Points - Blue
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Race to 30
 • Break 33
 • Break 14
 • Break 48
 • Break 22
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 21
 • Break 6
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 23
 • Break 10
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 20
 • Last Points - Blue